Loading...
Home > Error Code > Iphone 4 Stuck On Apple Logo Error 1602

Iphone 4 Stuck On Apple Logo Error 1602

Contents

cymode 2.938.412 προβολές 2:26 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα Error -35 Error when downloading songs purchased on iTunes. Then the restore process starts and after validation and usual stuff, the iphone reboots. TAGSHow-toiTunes SHARE Facebook Twitter tweet Previous articleHow to Setup Multiple Email Signatures in iOS 6 / 6.0.1?Next articleHow to Install IPA Files on iPhone via SSH without Installous / iTunes Chandrashekhar his comment is here

If you want to upgrade or downgrade the baseband, make sure you didn't change the hosts file to add the Cydia Server. TheAppleDevice 353.889 προβολές 7:06 How to: fix Black screen iPhone stuck in (DFU MOD & 16XX) - Διάρκεια: 3:30. Terms of Use Updated Privacy Policy Cookie Usage JailbreakQA login/signup about faq QuestionsTagsUsersBadgesUnanswered Ask a Question Pangu provides an iOS 9.0 untethered jailbreak. share Share on Twitter Share on Facebook Email Link Like + Quote Reply TriJetHero, Mar 22, 2013 TriJetHero macrumors 601 Joined: Oct 13, 2010 Location: World #22 The placeholder is ok.

Itunes Error Codes

Jailbreak99 also i tryputting it into itunes and it says its in restore mode i tried using the tiny umbrella recovery fix and the program dosen't work on my comp its Check all connections, also try to change battery. pressed and held hoe and sleep bottons so long that phone would turn off and just before it shows apple, i let go sleep buton and continued to hold home.

Could the iPhone dock connecter be the problem? 07/25/2012 by Rand Lemley Add a comment 0/1024 Cancel Post comment Are you sure you want to delete this zzzzzz? You are trying to update to a beta firmware without UDID activation. iFixit: Repair Manual Official App Free – Google Play Install Select a Language: 中文 日本語 Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Português Русский язык Türkçe Machine translation Help Translate iFixit Close Apple Error Codes List Note: For iPhone 4/3GS user, you can restoredeleted contacts, messages, photo stream, photo library, camera roll,call log, notes, calendars,remindersand Safari bookmarks.

Do not replace. 2. Itunes Restore Error 18 Gave me an error every single time on 3G and 3GS. Let us know if you've got other work arounds to fix the 16xx errors in iTunes. If that does not resolve the issue, see Error 1604 above.

I have modified the setting in tiny umbrella and modified the hosts fine but nothing seems to be working. Itunes Error 1667 Fix Useful Searches Recent Posts Options Please select a forum to jump to News and Article Discussion MacRumors.com News Discussion Mac Blog Discussion If seen on iPad's, try restoring the latest firmware in DFU mode. Error 1050 Bad response from gs.apple.com OR need iREB for preparing the device for restoring to custom IPSW Errors 13xx Error 1394 When Spirit2Pwn flashes parts of the boot chain on

Itunes Restore Error 18

However, Odysseus or OdysseusOTA can be used if the user has SHSH blobs but it only works on some iOS versions and will need the device to be currently jailbroken. Go Here If this doesn't work, the memory of your device is damaged. Itunes Error Codes Then connect your iPhone to the computer. Iphone Error Code 1667 All articles, images, logos and trademarks in this site are property of their respective owners.

share Share on Twitter Share on Facebook Email Link Like + Quote Reply (You must log in or sign up to post here.) Show Ignored Content Page 1 of 2 1 this content Yes No Voted Undo Score 0 Cancel Add a comment 0/1024 Cancel Post comment Are you sure you want to delete this zzzzzz? It can be resolved by updating to 10.5.7 (or later), or using a USB hub. As a last resort i shifted to a different computer(i have never used any iPhone with it) installed the latest iTunes but i get the same results. Error Code 18 Itunes

  1. iTunes can't connect to gs.apple.com.
  2. Went to ‘jailbreakme.com' on Mobile Safari and installed the jailbreak.
  3. Cheers!!
  4. Helpful (0) Reply options Link to this post This site contains user submitted content, comments and opinions and is for informational purposes only.
  5. Herman Like Sharon posted I have the same error on my Ipad2 3G, trying to upgrade from iOS 4.3.3 JB Snowbreeze to IOS5.0.1.

In hardware, it's a communication problem. The phone is for my wife, and I'd rather not have her on a tethered jailbreak if possible. (07 May '12, 12:48) GoPadge i think in this condition you cannot save All are performed with firewalls turned off. weblink but i didn't receive such an error while upgrading to 4.2.1 with sn0wbreeze…only luck?

Borat I doubt there will be a unlock for 4.2.1 which is disappointing. Error 1667 Iphone Restore All I did was put phone in recovery mode and use my own downloaded ipsw. When I transferred the main board to another working iPhone 4, the iPhone worked normally!

Press and hold the shift and alt button as you click restore.

What a relief!!! I hope it is the case. See steps in this article for details on troubleshooting security software. Iphone Error Codes List Any help is much appreciated!

Nicholas Bouchard I tried everything, im trying to update my ipod 5th gen to 7.0.6 (he has 6.0.1 jailbroken) before, i had the error 3194 but then i used tiny umbrella Was it ofter yr phone when for repair? Cancel Stephanovic Rep: 1 Posted: 09/24/2012 Options Permalink History I've had the same issue with an iPhone 4. check over here My problem is that I tried to restore the iphone with the official firmware after having JB with a custom firmware from Pwnd (in order to have an upgrade in the

Apple boot loop - DFU - Restore - Error 1602 Recovery screen - DFU - Restore - Error 21 I appreciate your help and the your time, Any ideas what to Cheers!! Error 1004 This is caused by a failure to match the Baseband Nonce currently in memory to the nonce returned in the Baseband Firmware SHSH blob. If you have such a need, you can read this guide.

I tried 100 of times today on 2 different computers but no avail. I dont mind giving it in for repair. Unplug the device, reboot it, and plug it in again. 0xE8008001 Main article: MobileInstallation IPA signature verification failed. 0xE800001F Unknown error 0xE8800084 Unknown error Error Texts This device isn't eligible for Error when using Sauriks server for a restore with iOS 5.x in the recovery mode at least on a A5 device.

To resolve, use either custom firmware created by PwnageTool/sn0wbreeze or use notcom's FixRecovery utility available on his site. Could it be something to do with iboot and itunes on new firmware? Step 2: Scan your iPhone 6s/6s Plus/6/6 Plus/5s/5c/5/4S/4/3GS Now, let's choose to Recover from iOS Device. Got a tip for us?

Was this answer helpful? Yu Wei just trial and error as I have been trying all ways that was mention iphone 4 on IOS 5.0.1 and I am using UltraSn0w 2.9.1 and received 1600, 1602 Device has counterfeit display that is incompatible with a certain iOS versions (Typically iOS 5.X) Error 29 See Apple's discussion thread number 2329795 about this problem. If your device is an iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch 3rd/4th generation, or iPad 1: You can try this custom redsn0w method: On the first boot it goes back into

Share it! Look at the "Identifier" column; when downloading firmwares, the URL must contain that string. If it's not black, you did not enter DFU modeClick to expand... Error 1619 iTunes is too old and couldn't read the iPhone in Recovery or DFU Mode.

© Copyright 2017 shpsoftware.com. All rights reserved.